FUNERAL MASS

REQUIREMENTS

 1. Fill out an application form at the parish office
 2. Copy of the Death Certificate
 3. A permit is requirement for those residing outside the jurisdiction of the parish
 4. Schedule of Funeral Masses- Tuesday to Friday (anytime in the morning depending on the availability of the priest; 1:00 and 2:00 p.m. in the afternoon; Sunday- blessing only at 1:00 p.m.).

BLESSING

 1. Fill out an application form at the parish office
 2. A permit is requirement for those residing outside the jurisdiction of the parish.
 3. Come to the office a week before the blessing to check the schedule and availability of the priest (s).
 
 
 
Misa sa Patay
[Tagalog]

Mga kinakailangan

 1. Mag-fill out ng application form sa opisina ng parokya
 2. Photocopy ng death certificate
 3. Sa mga nakatira sa mga lugar na hindi sakop ng parokya, magdala ng permit buhat sa simbahang nakasasakop.
 4. Schedule ng misa sa patay: Martes hanggang Sabado , 1:00 at 2:00 ng hapon; kung ito ay gaganapin sa umaga, makipag-ugnayan sa opisina para sa availability ng pari.

 

Blessing / Pagbabasbas

 1. Mag-fill out ng application form sa opisina ng parokya
 2. Sa mga nakatira sa mga lugar na hindi sakop ng parokya, magdala ng permit buhat sa simbahang nakasasakop.
 3. Magtungo sa opisina ng parokya isang lingo bago ang pagpapabasbas para sa schedule at availability ng pari.