BAPTISMAL
1. Secure an application form from the parish office and submit the following:
2. Photocopy of the child’s Birth Certificate.
3. Photocopy of the parents’ Marriage Contract.
4. Permit (from the parish) –if the couple resides in the area outside the jurisdiction of St. Polycarp.
5. Choose two (2) principal sponsors who will attend the Pre- Jordan Seminar held every Saturday at 1:30 p.m. The chosen pair will have to attend a single-session seminar.
   • Only the names of the principal sponsors will appear in the child’s Baptismal Certificate and in the Baptismal Registry.
   • Names of the secondary sponsors will only be written in the official receipt.
 
6.Sign in the log book for attendance after the seminar. A temporary card will be issued to the parents of the child and it has to be presented to the parish office. The official ID of those who attended the seminar can be claimed on the scheduled date of Baptism. Bring 20.00 pesos as payment for the ID.
 
7.Check every detail written in the receipt (especially the spelling of the child’s name). If there is any rectification, bring it to the attention of the secretary so that the necessary correction can be done right away.
 
8.The Baptismal fee should be settled a day before the scheduled date of Baptism. These are as follows:
     • Php 300.00 = Baptismal Fee ,  1 baptismal candle and  2 candles for  principal sponsors.
     • There will be an extra charge of Php 5.00 for the candles of the secondary sponsors.
9.The baptismal ceremony starts at 11:00 a.m. (every Sunday). Come to the parish office an hour or couple of minutes before the ceremony begins and get the stub which will be given to the officiating priest during the conduct of the baptismal rites.
 
10.Please come early to avoid delays and possible problems.
 
11.Keep the official receipt and present it to the office one month after to claim the Baptismal Certificate. (Bring Php 50.00 for the copy of the Baptismal Certificate)
 
Binyag 
[Tagalog]
1. Ipasa ang mga sumusunod sa opisina at kumuha ng application form.
 
2. Birth Certificate ng bata  –  photo copy
 
3. Marriage Contract ng magulang  –  photo copy
 
4. Permit – kung nakatira sa  lugar na nasasakupan ng ibang parokya
 
5. Pumili ng  isang pares ng ninong at isang ninang na makadadalo sa Pre-Jordan Seminar; sila ang magiging principal sponsors.. Dadalo sila ng seminar kasama ang mga magulang ng bata.  Ang schedule ng  seminar ay tuwing Sabado, 1:30 ng hapon. Isang beses lamang kinakailangang dumalo sa  seminar.  Ang pangalan ng mga principal sponsors lamang ang isusulat sa baptismal certificate at libro ng binyag.  Ang mga karagdagang ninong at ninang ay sa resibo na lamang itatala at lalagda.
 
6. Sa pagdalo ng seminar, makinig mabuti at pumirma sa log book. Hintaying mabigyan ng temporary card at ibigay ito sa magulang ng batang bibinyagan.  Ang mga magulang na ang aabot nito sa opisina. Babayaran ng P20.00 ang seminar ID at ito’y makukuha sa mismong araw ng binyag.  

 

7. Suriing mabuti ang resibo ng binyag at tiyaking walang mali sa mga nakasulat dito.  Kung sakaling mayroong mali ay ipagbigay alam agad ito sa sekretarya upang ito ay maitama.          

8. Ang baptismal fee ay babayaran isang araw bago ang araw ng binyag.
     • P 300.00  =  Baptismal Fee ,  1 baptismal candle and  2 candles for  principal sponsors.          
     • At additional na P 5.00 sa kandila ng bawat isang karagdagang ninong at ninang.

9. Ang binyag ay tuwing 11:00 ng umaga ng Linggo.  Dumaan muna sa opisina bago magsimula ang seremonya at kunin ang stub. Ito ay kukunin ng pari sa oras ng binyag.  

10. Dumating nang maaga upang maiwasan ang pagkaantala at posibleng pagkansela ng inyong binyag.

11. Ingatan ang resibo at bumalik sa opisina pagkalipas ng isang (1) buwan upang kunin ang baptismal certificate ng bata. Ito ay babayaran ng P 50.00.